Polityka prywatności

Strona Główna / Wysoka kara dla akcjonariusza spółki giełdowej

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Wysoka kara dla akcjonariusza spółki giełdowej

W dniu 26 lutego 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Taleja sp. z o.o. karę pieniężną w wysokości 4,5 miliona. KNF ustaliła, że wskazana spółka – będąca znaczącym akcjonariuszem Krezus S.A. – dziewięciokrotnie nie przekazała w terminie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji emitenta.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o ofercie publicznej, akcjonariusze spółek giełdowych są zobowiązani do niezwłocznego – nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych – powiadomienia Komisji oraz emitenta o zmianie stanu posiadania akcji. Obowiązki te aktualizują się:

1) wraz z osiągnięciem lub przekroczeniem 5, 10, 15, 20, 25, 33, 33⅓ , 50, 75 albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej lub

2) posiadaniem co najmniej 5, 10, 15, 20, 25, 33, 33⅓ , 50, 75 albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce i osiągnięciem w wyniku zmniejszenia tego udziału odpowiednio 5, 10, 15, 20, 25, 33, 33⅓ , 50, 75 albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów.

Taleja sp. z o.o. od kwietnia do czerwca 2018 roku pozbyła się ponad 20% akcji Krezus S.A., schodząc tym samym z 51% do 30%. Poinformowała jednak o tym emitenta dopiero 4 sierpnia 2018 roku. Dodatkowo podczas kolejnych sesji, akcjonariusz zbywał kolejne akcje, uzyskując poziom 25% głosów na walnym zgromadzeniu.

Trudno nie zgodzić się z Komisją, że takie działanie Taleja sp. z o.o. przyczyniło się do długotrwałej dezinformacji na rynku, ponieważ jego uczestnicy nie wiedzieli, jaką liczbą akcji i głosów dysponuje większościowy akcjonariusz Krezus S.A.

Kwota 4,5 mln zł to jedna z najwyższych kar nałożonych dotychczas przez KNF oraz druga najwyższa za naruszenie przepisów związanych ze znacznymi pakietami akcji. Kara ta „dobija” do górnego ustawowego pułapu, który w tym wypadku wynosi 5 mln zł albo 5% rocznego przychodu wykazanego w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym.

Istotny w tej sprawie jest też fakt, że KNF bardzo szybko jak na ten organ zakończyła postępowanie i nałożyła karę. Naruszenia akcjonariusza miały miejsce w okresie od kwietnia do października 2018 roku. Wydanie decyzji w lutym 2019 roku, może napawać nadzieją, że nie tylko nieuchronność kary ale i też jej rychłe nałożenie, stanie się dla organu nadzoru celem osiąganym (oby) jak najczęściej.    

P.S.

W dniu 26 marca 2019 roku, KNF poinformowała o złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji KNF z dnia 26 lutego 2019 r., nakładającej wspomnianą kare pieniężną na Taleja sp. z o.o. Sprawa może trafić finalnie do sądu administracyjnego, co spowoduje że na ostateczne rozstrzygnięcie będziemy musieli jeszcze długo poczekać.

Daniel Całka, adwokat

da**********@fo******.pl