Polityka prywatności

Strona Główna / Wejście na NewConnect – przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę akcyjną

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Wejście na NewConnect – przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę akcyjną

W ostatnich latach można zaobserwować ogromny wzrost zainteresowania rynkiem NewConnect zarówno wśród inwestorów, jak i emitentów lub przyszłych emitentów, którzy prowadzą dotychczasową działalność w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek osobowych czy jako przedsiębiorcy wykonujący jednoosobową działalność gospodarczą.

Status spółki publicznej daje szereg wymiernych korzyści takich jak wzrost wiarygodności spółki wśród kontrahentów oraz instytucji finansujących, promocję marki oraz możliwość pozyskania dalszego finansowania na rozwój i rozwój działalności emitenta.

Akcjonariusze (założyciele) z kolei otrzymują możliwość utrzymania kontroli nad spółką zachowując większość w strukturze akcjonariatu przy jednoczesnej możliwości sprzedaży części akcji i realizacji zysków, a także dostają bezpośrednią codzienną ocenę swojej działalności w postaci reakcji rynkowej na sposób realizacji przyjętej strategii rozwoju.

Wejść na rynek NewConnect mogą jedynie spółki akcyjne. Oznacza to, że debiut na rynku NewConnect wymaga wcześniejszego dostosowania formy prawnej. W praktyce wymaga to przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę akcyjną – przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształcaną z chwilą wpisu do rejestru.  Spółce powstałej z przekształcenia przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy, co jest szczególnie istotne dla płynnej kontynuacji prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej.

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę akcyjna wymaga sporządzenia planu przekształcenia wraz z załącznikami i opinią biegłego rewidenta oraz złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o przekształceniu zawierającego typ spółki, wysokość kapitału zakładowego, danych członków zarządu spółki i finalnie wpisu do krajowego rejestru sądowego. Cała procedura przekształcenia trwa ok. 4 – 5 miesięcy.

Co do zasady spółka akcyjna  powstała z przekształcenia przedsiębiorcy nie będzie mogła wykazać się sprawozdaniami finansowymi za ostatni rok obrotowy w rozumieniu Regulaminu obowiązującego na rynku NewConnect, co oznacza w praktyce że wejście na NewConnect będzie możliwe po zakończeniu pierwszego roku obrotowego przez spółkę, sporządzeniu sprawozdania i poddaniu je badaniu biegłego rewidenta.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu

adw. Jakub Kozioł

ja**********@fo******.pl