Polityka prywatności

Strona Główna / Kolejna skarga konstytucyjna Kancelarii przyjęta do rozpoznania – dot. braku zaskarżalności postanowień SA

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Kolejna skarga konstytucyjna Kancelarii przyjęta do rozpoznania – dot. braku zaskarżalności postanowień SA

Coraz więcej przepisów znowelizowanych w ostatnich latach budzi wątpliwości konstytucyjne. Z tego powodu Kancelaria przygotowała skargę konstytucyjną domagając się stwierdzenia niekonstytucyjności przepisów kodeksu postępowania cywilnego przyjętych w 2019 roku, na mocy których zniesiono możliwość zaskarżania orzeczeń sąd apelacyjnego (sądu II instancji), które zamykają drogę sądową do rozpoznania sprawy przez Sąd Najwyższy. W sprawie prowadzonej przez Kancelarię jeden z sądów apelacyjnych odrzucił jednoosobowo skargę o wznowienie postępowania, a następnie zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi, uznając, że w świetle obowiązujących przepisów procedury cywilnej stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia na takie postanowienie, jeśli wydaje je sąd apelacyjny. Stanowisko to podzielił następnie Sąd Najwyższy. Bliższe informacje dotyczące zaistniałego zagadnienia  można znaleźć w artykule J. Forystka pt. Zaskarżalność postanowienia sądu drugiej instancji o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 2019, „Palestra” 2023, nr 1-2.

Postanowieniem z 19.09.2023 r., Ts 217/22 Trybunał Konstytucyjny przyjął skargę konstytucyjną sporządzoną w tej sprawie przez adw. dr Józefa Forystka (skan postanowienia w załączeniu).