Polityka prywatności

Strona Główna / Kolejna skuteczna ochrona praw akcjonariuszy mniejszościowych

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Kolejna skuteczna ochrona praw akcjonariuszy mniejszościowych

W wyniku działań Kancelarii Sąd zawiesił postępowanie rejestrowe, którego zakończenie umożliwiałoby wykonanie zaskarżonej uchwały nr 7/18/10/2017 Walnego Zgromadzenia Gobarto S.A..

Kancelaria reprezentuje akcjonariuszy mniejszościowych notowanej na GPW spółki Gobarto S.A. w sporze dotyczącym uchwały  nr 7/18/10/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 października 2017 roku w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Zaskarżona uchwała upoważnia Zarząd Gobarto S.A. do dokonania emisji akcji z pozbawieniem prawa poboru akcjonariuszy mniejszościowych, stwarzając ryzyko marginalizacji akcjonariatu mniejszościowego, a nawet jego „wyciśnięcia” ze Spółki poprzez tzw. procedurę squeeze out. Kroki podjęte przez Kancelarię w imieniu grupy akcjonariuszy mniejszościowych Gobarto S.A. doprowadziły do  zawieszenia z urzędu postępowania rejestrowego prowadzonego w związku z Uchwałą (por. raport bieżący nr 48/2017 spółki Gobarto S.A.), co powinno umożliwić wstrzymanie ewentualnych niekorzystnych dla akcjonariuszy mniejszościowych skutków uchwały do czasu rozpoznania sprawy przez Sąd. Sprawę prowadzi radca prawny Przemysław Biedrawa.