Polityka prywatności

Strona Główna / Obowiązki członków rad nadzorczych a obowiązki informacyjne.

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Obowiązki członków rad nadzorczych a obowiązki informacyjne.

Członkowie rad nadzorczych spółek publicznych powinni mieć świadomość i pamiętać, że nie tylko zarząd odpowiada za prawidłową realizację obowiązków informacyjnych emitentów. Oczywiście „organ wykonawczy”, jakim jest zarząd, mając do tego odpowiednie narzędzia, procedury i służby, jest pierwszym, który przygotowuje i publikuje informacje dotyczące spółki. Zasady związane z wypełnianiem obowiązków informacyjnych zostały ujęte w prawie wspólnotowym jak i krajowym. Działanie sprzeczne z tymi regułami w tym brak przekazania na rynek wymaganej informacji lub nienależycie przygotowany przekaz, bardzo poważnie może odbić się na spółce, nie mówiąc w tym miejscu o skutkach dla jej akcjonariuszy i runku finansowego. Istotne jest zatem, aby rada nadzorcza, w ramach realizacji swoich obowiązków, podejmowała właściwe działania także w zakresie raportowania.

Rada nadzorcza, jako kolegialny organ spółki akcyjnej sprawuje stały nadzór nad wszystkimi dziedzinami jej działalności. Nie można przy tym zasłaniać się częstotliwością odbywanych posiedzeń. Zakres kontroli sprawowanej przez radę nadzorczą obejmuje wszystkie czynności, które wpływają na sytuację spółki akcyjnej. Rada nadzorcza ma obowiązek weryfikować, czy zarząd wykonuje i jeśli tak to w jaki sposób, obowiązki informacyjne w zakresie raportów okresowych, bieżących lub związanych z informacjami poufnymi. Na radzie nadzorczej spoczywa także obowiązek skutecznego podejmowania działań w celu usunięcia nieprawidłowości wykrytych podczas bieżącej kontroli. Członkowie organu nadzorczego w szczególności powinni weryfikować, czy dane przedstawiane przez zarząd w dokumentacji – zgadzają się ze stanem faktycznym.

Zgodnie z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w przypadku rażącego naruszenia przez emitenta obowiązków w zakresie dotyczącym informacji bieżących, na członków rady nadzorczej może zostać nałożona kara pieniężna do wysokości 50.000 zł. Kara ta wzrasta dwukrotnie, gdy dochodzi do naruszenia obowiązków w zakresie informacji okresowych oraz poufnych (czyli wynikających z rozporządzenia MAR).

Możliwość nałożenia sankcji nie jest uprawnieniem organu nadzoru, z którego ten nie korzysta. Niedawno Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła kary pieniężne (od 65.000 zł do 80.000 zł) na byłych członków rady nadzorczej GetBacka S.A. (obecnie Capitea S.A.). KNF zaznaczyła przy tym, że członkowie rad nadzorczych spółek publicznych powinni być świadomi rangi odpowiedzialności, jaka na nich ciąży w związku z pełnioną funkcją oraz nieuchronności sankcji administracyjnych w przypadku nieprzestrzegania prawa przez spółkę. Jest to ostrzeżenie, o którym osoby pełniące funkcje w organach nadzorczych emitentów, nie powinni zapominać.

Daniel Całka, adwokat

da**********@fo******.pl