Polityka prywatności

Strona Główna / Wsparcie prawne dla START-UPÓW

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Wsparcie prawne dla START-UPÓW

W ramach programu „Wsparcie prawne dla start-upów” finansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oferujemy pomoc prawną dla młodych firm obejmującą:

1)    realizacje procesu inwestycyjnego, w tym:

                      i.        przygotowanie start-upu do analizy legal due-diligence;

                     ii.        dokonanie analizy formalno-prawnej projektu umowy inwestycyjnej lub umowy spółki wraz z oceną warunków ochrony prawnej oraz ryzyka prawnego z punktu widzenia start-upu, w tym konsultacje oraz czynne wsparcie prawne w negocjacjach z inwestorem

2)    realizacje procesu zamówień, w tym:

                      i.        dokonanie analizy formalno-prawnej umowy z kontrahentem wraz z oceną warunków ochrony prawnej oraz ryzyka prawnego, w tym konsultacje oraz czynne wsparcie prawne w negocjacjach z kontrahentem;

                     ii.        przygotowanie umowy z kontrahentem, w tym konsultacje oraz czynne wsparcie prawne w negocjacjach z kontrahentem;

3)    konsultacje prawne mające na celu pomoc start-upowi w uzyskaniu lub utrzymaniu przez niego przewagi konkurencyjnej na rynku w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wymiarze 5 godzin.

Program trwa do wyczerpania środków, także warto się pośpieszyć – W ZESZŁYM ROKU BYŁO TO KILKA DNI. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane od 22 lipca.

Maksymalna łączna wartość wsparcia dla jednego start-upu wynosi 25 000,00 zł. Wkład własny nie jest wymagany.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy, którzy:

1)      prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru,

2)      prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 5 lat (decyduje data wpisu do odpowiedniego rejestru),

3)      osiągają przychody z działalności operacyjnej nie dłużej, niż przez ostatnie 3 lata przed dniem złożenia wniosku do PARP,

4)      dysponują listem intencyjnym wystawionym przez osobę fizyczną, prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której podstawowym przedmiotem działalności jest dokonywanie inwestycji kapitałowych w przedsiębiorstwa niebędące spółkami publicznymi, znajdujące się we wczesnym stadium rozwoju, potwierdzającym jego zainteresowanie rozpoczęciem lub kontynuowaniem procesu inwestycyjnego.

Szczegóły dofinansowania:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wsparcie-prawne-dla-start-upow

Zapraszamy do kontaktu:

ka********@fo******.pl