Polityka prywatności

Strona Główna / Prezes UOKiK zobowiązał Idea Bank do oddania pieniędzy poszkodowanym przez GetBack

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Prezes UOKiK zobowiązał Idea Bank do oddania pieniędzy poszkodowanym przez GetBack

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu dzisiejszym wydał decyzję, w której uznał, że Idea Bank stosował misseling, czyli oferował konsumentom obligacje GetBack w sposób niedostosowany do ich potrzeb. Działanie Idea Bank zostało uznane za praktykę naruszającą zbiorowy interes konsumentów, polegającą na proponowaniu konsumentom nabycia obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez GetBack, w sytuacji w której warunki emisji tych obligacji w zakresie ryzyka inwestycyjnego nie odpowiadały potrzebom tych konsumentów.

Prezes UOKiK stwierdził, że „Idea Bank proponował swoim klientom produkty wysokiego ryzyka, które w żaden sposób nie odpowiadały ich potrzebom. Niedozwoloną praktykę misselingu potwierdził zebrany materiał dowodowy, w tym setki skarg konsumentów. Obligacje korporacyjne były oferowane nawet tym klientom, którzy nigdy nie mieli do czynienia z produktami inwestycyjnymi i nie byli nimi zainteresowani, a swoje oszczędności trzymali na lokatach bankowych. Działanie jest tym bardziej naganne, że poszkodowanymi są również osoby starsze„.

Prezes UOKiK zobowiązał Idea Bank do usunięcia trwających skutków naruszenia zbiorowego interesu konsumentów, poprzez wypłacenie wszystkim obligatariuszom, którzy nabyli obligacje GetBack w związku ze złożeniem im propozycji nabycia tych obligacji przez Idea Bank, rekompensaty publicznej w wysokości 20% liczonej od kwoty zainwestowanych środków w wysokości 50 000 zł jako minimalnego progu wymaganego przy zapisie na obligacje GetBack, przy czy dla konsumentów, którzy łącznie zainwestowali jedynie 40 000 zł, kwota rekompensaty będzie obliczana od tej kwoty faktycznie zainwestowanej.

Prawomocna decyzja Prezesa UOKiK stwierdzająca naruszenie prawa przez przedsiębiorcę ma charakter prejudykatu. Oznacza to, że ustalenia Prezesa UOKiK co do faktu stosowania praktyki są wiążące dla sądów powszechnych w przypadku rozpatrywania indywidualnych spraw z udziałem konsumentów w zakresie zakwestionowanych w decyzji praktyk. Każdy obligatariusz GetBack, który czuje się wprowadzony w błąd przez Idea Bank przy oferowaniu obligacji, może dochodzić roszczeń między innymi w oparciu o art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.