Polityka prywatności

Strona Główna / Kary za łamanie ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Kary za łamanie ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa

Specustawa określana mianem Tarczy Antykryzysowej pozwoliła, zgodnie z art. 15zzzn. 1 na nałożenie przez właściwy organ lub wynikającego z przepisów prawa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny kary pieniężnej w wysokości do 30 000 zł, w drodze decyzji administracyjnej. Kara pieniężna za złamanie domowej kwarantanny, często określana też mianem kwarantanny właściwej, może zostać nałożona na osobę u której stwierdzono naruszenie obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19. Stwierdzenie naruszenia danego obowiązku przez właściwy do tego organ, następuje na podstawie ustaleń poczynionych przez Policję, służby państwowe lub inne uprawnione podmioty. Ważnym aspektem przewidzianej kary jest to, że nie jest to grzywna, tylko kara nakładana w drodze decyzji administracyjnej.

Oprócz wprowadzenia przytoczonego obostrzenia, zgodnie z przepisami Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, za niepodporządkowanie się do ustalonych nakazów, zakazów oraz ograniczeń ustanowionych w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, właściwy według przepisów prawa organ może zastosować również następujące kary pieniężne za naruszenie przepisów :

– o przemieszczaniu się „kwarantanny społecznej” od 5000 do 30 000 zł;
– o organizacji widowisk, innych zgromadzeń ludności oraz o ograniczeniu korzystania z lokali lub terenów od 10 000 zł do 30 000 zł;
– o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz funkcjonowaniu określonych instytucji lub zakładów pracy od 10 000 zł do 30 000 zł;
– o udostępnianiu nieruchomości, lokali, terenów i dostarczania środków transportu do działań przeciwepidemicznych od 5000 zł do 10 000 zł;
– o obowiązku przeprowadzenia szczepień ochronnych, poddania się badaniom lekarskim i zabiegom przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie od 5000 zł do 10 000 zł.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że przy naruszeniu „kwarantanny społecznej”, decyzja w sprawie kary pieniężnej podlega natychmiastowemu wykonaniu z dniem jej doręczenia. Od kar pieniężnych nakładanych w drodze decyzji administracyjnych, istnieje możliwość złożenia odwołania do Ministra Zdrowia oraz zaskarżenia decyzji co do jej legalności do sądu administracyjnego.

Przywołane kary pieniężne nie są mandatami ani grzywną w rozumieniu prawa karnego. Należy podkreślić, że Policja może nadal, zgodnie z przepisami kodeksu wykroczeń tj. art. 54 oraz art. 116 dotyczących naruszenia przepisów porządkowych w miejscu publicznym oraz naruszenia nakazów i zakazów o zapobieganiu chorobom, nałożyć na osobę mandat, skierować wniosek do sądu o ukaranie lub zastosować naganę. Pod uwagę należy też brać art. 160 kodeksu karnego mówiący o narażeniu człowieka na niebezpieczeństwo oraz art. 165 kk dotyczący sprowadzenia stanów powszechnie niebezpiecznych dla życia lub zdrowia.