Polityka prywatności

Strona Główna / Renta rodzinna – ważny obowiązek dla studentów

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Renta rodzinna – ważny obowiązek dla studentów

Renta rodzinna przysługuje między innymi dzieciom osoby zmarłej pobierającej świadczenie emerytalne lub uprawnionej do jego pobierania w chwili śmierci. Wysokość świadczenia
w zasadzie uzależniona jest od zarobków zmarłego rodzica. ZUS, na wniosek osoby uprawnionej, ustala do jakich świadczeń emerytalno-rentowych zmarły był uprawniony
w chwili śmierci – konieczne do tego jest przedłożenie organowi oryginalnych dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia i wysokość zarobków w danych okresach – np. świadectw pracy. ZUS na podstawie dostarczonych dokumentów zobowiązany jest do ustalenia wysokości świadczenia w najkorzystniejszej możliwej wysokości dla wnioskodawcy. Wynosi ona:

  • 85% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba;
  • 90% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby;
  • 95% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej.

Jeśli świadczenie przysługuje dwóm lub większej ilości osób – dzieli się je między nie
w równych częściach. Renta co roku jest waloryzowana – w odpowiedzi na inflację. Co więcej, w każdym roku ustala się również minimalną wysokość renty rodzinnej – obecnie wynosi ona 1250,88 zł.

Do wypłaty pieniędzy po zmarłym uprawnione są dzieci do 16 roku życia oraz uczniowie
i studenci pomiędzy 16 a 25 rokiem życia, jeżeli kontynuują naukę. Wyjątkiem jest sytuacja,
w której osiągnięcie 25 roku życia przypada na ostatni rok studiów w szkole wyższej – wtedy czas wypłaty świadczenia przedłuża się do zakończenia roku akademickiego. Jeżeli
w zaświadczeniu o kontunuowaniu nauki dołączonym do wniosku o rentę rodzinną uczelnia wskazała planowany czas trwania nauki (np. 5 lat) – wówczas ZUS zobowiązany jest do wypłaty świadczenia przez cały ten okres, w każdym momencie może jednak skontrolować, czy rencista nie przerwał nauki. Osoby po 16 roku życia, które nie przedłożyły zaświadczenia o kontynuowaniu nauki z planowaną datą jej zakończenia zobowiązane są jednak do corocznego przedkładania zaświadczenia z uczelni, w przeciwnym razie świadczenie przepadnie. Studenci szkół wyższych mają na to czas do końca października. Należy również pamiętać, aby w przypadku wcześniejszego zakończenia nauki poinformować o tym organ. Rena wypłacona osobie niebędącej już studentem będzie bowiem potraktowana jako świadczenie wypłacone nienależnie – a co za tym idzie konieczne będzie jej zwrócenie wraz
z odsetkami.

Aleksandra Jędras