Polityka prywatności

Strona Główna / Zmiana terminów dotyczących sprawozdań finansowych w związku z epidemią koronawirusa.

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Zmiana terminów dotyczących sprawozdań finansowych w związku z epidemią koronawirusa.

Marcowe wprowadzenie w Polsce stanu epidemii COVID – 19 wykreowało potrzebę odroczenia
w czasie licznych obowiązków leżących po stronie przedsiębiorców, w tym obowiązków podatkowych, księgowych, czy wobec ZUS, a których ustawowy termin wykonania przypadałby właśnie w tym okresie. Przyjęte przez Rząd rozwiązania „antykryzysowe” mają w założeniu pomóc w tym trudnym czasie tym wszystkim podmiotom, które ze względu na panującą – nadzwyczajną – sytuację nie są
w stanie im sprostać.
Nie inaczej jest w przypadku jednostek prowadzących księgi rachunkowe, a które – zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zwłaszcza ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku – zobowiązane są m.in. do sporządzenia rocznych sprawozdań finansowych.
W przypadku tych podmiotów, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin na sporządzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego upływałby odpowiednio w dniu 31 marca oraz 30 czerwca 2020 roku.
Mając zatem na uwadze obecny kryzys epidemiologiczny i związane z nim trudności w dochowaniu wskazanych wyżej obowiązków, Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia, na mocy którego dojdzie do zmiany i jednorazowego wydłużenia terminów w zakresie ewidencji, sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Rozporządzenie to stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020 poz. 374).
I tak, zgodnie § 3 ust. 3 rozporządzenia (którego projekt został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zeszłą niedzielę), termin na sporządzenie oraz zatwierdzenie przez spółki sprawozdania finansowego za 2019 rok upłynie 3 miesiące później, tj. 30 czerwca (sporządzenie) oraz 30 września 2020 roku (zatwierdzenie). W przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego terminy te ulegną przesunięciu o 2 miesiące.
Mając na uwadze powyższe zmiany należy podkreślić, iż dojdzie zatem także do automatycznego odłożenia w czasie obowiązku złożenia sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego. W myśl
obowiązujących obecnie przepisów spółki mają na to 15 dni, licząc od dnia zatwierdzenia sprawozdania. W przypadku zatem, gdyby zatwierdzenie to nastąpiło w ostatnim możliwym terminie, tj. 30 września 2020 roku (zgodnie z proponowanymi zmianami), to termin na złożenie sprawozdania za 2019 rok do KRS wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami (uchwałami, sprawozdaniem
z działalności) upłynąłby dopiero w dniu 15 października 2020 roku.

Gabriela Woźniak
aplikant radcowski