Polityka prywatności

Strona Główna / Czym jest zwolnienie grupowe

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Czym jest zwolnienie grupowe

Zwolnienie grupowe jest zwolnieniem dużej ilości pracowników z przyczyn niedotyczących pracowników. Najczęściej wiąże się ze złą sytuacją ekonomiczną pracodawcy. Szczegółowa procedura zwolnień grupowych została uregulowana w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z 2003 roku.

Przepisy przywołanej ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

– 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
– 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
– 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Likwidacja miejsc pracy w przypadku zwolnień grupowych jest jednak obwarowana pewnymi ograniczeniami. Pierwszym obowiązkiem pracodawcy w przypadku przeprowadzenia zwolnienia grupowego jest konsultacja ze związkami zawodowymi. Następnie zawarcie porozumienia między pracodawcą a zakładowymi organizacjami związkowymi. W ostatniej fazie zawiadomienie powiatowego urzędu pracy o ustaleniach dotyczących grupowego zwolnienia.

Ponadto, pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę w czasie trwania urlopu także wychowawczego trwającego co najmniej 3 miesiące, oraz w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika, jeżeli upłynął okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Jeżeli natomiast wypowiedzenie warunków pracy i płacy spowoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikom szczególnie chronionym przysługuje im dodatek wyrównawczy do końca okresu, w którym korzystaliby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy. Przysługuje on z mocy prawa, jednak nie za okres w którym pracownik jednocześnie pobierał zasiłek chorobowy.

Zgodnie z przepisami prawa w razie ponownego zatrudnienia pracowników w tej samej grupie zawodowej pracodawca powinien zatrudnić pracownika, z którym rozwiązał stosunek pracy w ramach grupowego zwolnienia, jeżeli zwolniony pracownik zgłosi zamiar podjęcia zatrudnienia u tego pracodawcy w ciągu roku od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy. Pracodawca powinien zatrudnić pracownika w okresie 15 miesięcy od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia.

Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna. Wysokość odprawy pieniężnej nie może jednak przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

W przypadku przewidywania problemów z prowadzeniem swojego biznesu przez przedsiębiorców w związku z ogłoszeniem pandemii koronawirusa. Oprócz rozwiązania jakim jest grupowe zwolnienie, przedsiębiorcy powinni zastanowić się również nad złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Postępowanie takie dzieli się na przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne, postępowanie o zatwierdzenie układu, a także postępowanie układowe.