Zarzut potrącenia w procesie cywilnym – aspekty praktyczne

Czym jest potrącenie?

 

Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelnością drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być Continue reading

Więcej...

To już ostatni dzwonek do dochodzenia roszczeń powstałych w 2018 roku!

W dniu 8 czerwca 2018 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2018, poz. 1104) ogłoszona została ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowa ustawa w sposób istotny zmieniła terminy i zasady przedawnienia roszczeń, wprowadzając przy Continue reading

Więcej...

Incydent u procesora – kiedy administrator stwierdza naruszenie ochrony danych?

Ważnym elementem dostosowania organizacji do wymogów RODO jest wprowadzenie skutecznej procedury obsługi naruszeń ochrony danych osobowych. Administrator powinien być w stanie wykryć naruszenie, zminimalizować jego negatywne skutki i szybko poinformować o nim organ nadzorczy oraz osobę której dane dotyczą. Obowiązek notyfikacji organu nadzorczemu nie powstaje tylko wtedy, gdy jest Continue reading

Więcej...

Prawo Komunikacji Elektronicznej – nowe obowiązki dostawców poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych

 

EUROPEJSKI KODEKS ŁĄCZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ

Dnia 11 grudnia 2018 roku na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 ustanowiono Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. Unijny prawodawca zauważył, że użytkownicy końcowi coraz częściej zastępują telefonię głosową i wiadomości tekstowe (SMS) funkcjonalnie równoważnymi usługami, takimi Continue reading

Więcej...

Prowizja del credere w umowie agencyjnej

Zasadą jest, że agent nie odpowiada za wykonanie zobowiązania przez klienta. W umowie agencyjnej zawartej w formie pisemnej strony mogą jednak zastrzec, że agent za odrębnym wynagrodzeniem (prowizja del credere), w uzgodnionym zakresie, odpowiadać będzie za wykonanie zobowiązania przez klienta. W takim przypadku, jeżeli umowa agencyjna nie stanowi inaczej, agent odpowiada za to, Continue reading

Więcej...

Koronawirus a zakaz prowadzenia działalności przez branżę medyczną. Przeciwdziałanie COVID-19 czy przekroczenie delegacji ustawowej?

Rozporządzenia należą do źródeł powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji (przede wszystkim przez organy władzy wykonawczej), na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie (upoważnienia ustawowego) i w celu jej wykonania. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, upoważnienie ustawowe musi mieć charakter szczegółowy pod względem: Continue reading

Więcej...

Frankowicze nie muszą spłacać rat do czasu rozstrzygnięcia sporu sądowego

Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt: VI ACz 1137/19)  podzielił stanowisko Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt: XXV C 355/18)  i uznał, że frankowicze mogą zaprzestać spłaty kredytu na czas wytoczonej przez nich sprawy sądowej przeciwko Getin Noble Bank S.A.

W sprawie tej kredytobiorcy pozwali bank Continue reading

Więcej...

Sąd Najwyższy po raz kolejny w obronie frankowiczów

Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie wyroku z 11 grudnia 2019 r. sygn. V CSK 382/18 będącego kolejnym orzeczeniem korzystnym dla frankowiczów. W uzasadnieniu SN wskazał, iż klauzule abuzywne dotyczące indeksacji powodują nieważność całej umowy, a nie jedynie jej „odfrankowienie”.

Dotychczasowe orzecznictwo nakierowane było przede wszystkim Continue reading

Więcej...

„Teoria dwóch kondykcji” czy „teoria salda” – Sąd Najwyższy rozstrzygnie rozbieżności w sprawach frankowiczów

Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt: V Ca 1552/19) zwrócił się do Sądu Najwyższego z pytaniem o sposób rozliczenia frankowiczów z bankiem w przypadku unieważnienia umowy kredytu indeksowanego, gdy kredytobiorca nie spłacił kwoty nominalnej kredytu i na dzień unieważnienia umowy kwota pozostałego do spłaty kapitału przewyższa kwotę żądaną w pozwie. Sąd Continue reading

Więcej...