Kto musi wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych?

Przepisy RODO wprowadziły do polskiego systemu prawnego instytucję Inspektora Ochrony Danych (IOD), który zastąpił dawnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), którego wyznaczenie w Polsce było fakultatywne. Obecnie wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych (IOD) z zasady nie zawsze jest obligatoryjne, poza trzema przypadkami określonymi w art. Continue reading

Więcej...

Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej – nowe obowiązki dostawców poczty elektronicznej

Krajowy ustawodawca zauważył, że komunikacja elektroniczna stanowi narzędzie powszechnie wykorzystywane w życiu codziennym przez współczesne społeczeństwo informacyjne. Z usług dostarczanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych codziennie korzysta wiele milionów osób. Usługi te są również coraz szerzej i w sposób bardziej wyszukany wykorzystywane przez przestępców w celu wyrządzenia szkód po stronie przedsiębiorców telekomunikacyjnych, Continue reading

Więcej...

Trusty a polskie prawo spadkowe (dziedziczenie przez obywateli polskich w krajach anglosaskich)

W związku z coraz większą mobilnością obywateli polskich, wynikającą m. in. z przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej w 2004 roku, coraz częściej w postępowaniach spadkowych występuje sytuacja, w której spadkodawca, będący obywatelem polskim, sporządził testament za granicą, w zgodzie z przepisami państwa zwykłego pobytu. Szczególne trudności w zakresie interpretacji takich Continue reading

Więcej...

Ochrona najemcy przed podwyżką czynszu najmu

Przepis art. 685[1] kodeksu cywilnego uprawnia wynajmującego lokal do podwyższenia wysokości czynszu poprzez wypowiedzenie dotychczasowej wysokości czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Takie wypowiedzenie nie wymaga porozumienia stron w zakresie zmiany umowy. Zmiany wysokości czynszu może dokonać sam wynajmujący poprzez wypowiedzenie dotychczasowej Continue reading

Więcej...

Pojęciu mobbingu w prawie pracy.

Pojęcie mobbingu zostało zdefiniowane w art. 94 indeks 3 Kodeksu Pracy. Z treści przywołanego przepisu wynika, że mobbing to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Zachowania te muszą u pracownika wywołać zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, Continue reading

Więcej...

Roszczenia wobec przewoźników lotniczych wynikające z Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 i terminy ich przedawnienia

Okres pandemii COVID – 19 skutkował między innymi masowym odwoływaniem lotów przez przewoźników z uwagi na wprowadzane przez poszczególne kraje ograniczenia wjazdu na ich terytorium. Praktyka pokazuje, że część linii lotniczych nie wywiązuje się ze swych zobowiązań wobec klientów do zwrotu ceny zakupionych biletów lub wypłaty odszkodowania za opóźniony Continue reading

Więcej...

Miarkowanie kar umownych a odsetki za opóźnienie

Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara umowna jest sankcją cywilnoprawną, która została przewidziana na wypadek naruszenia więzi obligacyjnej przez dłużnika. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, Continue reading

Więcej...

Zarzut potrącenia w procesie cywilnym – aspekty praktyczne

Czym jest potrącenie?

 

Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelnością drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone Continue reading

Więcej...

To już ostatni dzwonek do dochodzenia roszczeń powstałych w 2018 roku!

W dniu 8 czerwca 2018 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2018, poz. 1104) ogłoszona została ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowa ustawa w sposób istotny zmieniła terminy i zasady przedawnienia roszczeń, wprowadzając przy tym Continue reading

Więcej...

Incydent u procesora – kiedy administrator stwierdza naruszenie ochrony danych?

Ważnym elementem dostosowania organizacji do wymogów RODO jest wprowadzenie skutecznej procedury obsługi naruszeń ochrony danych osobowych. Administrator powinien być w stanie wykryć naruszenie, zminimalizować jego negatywne skutki i szybko poinformować o nim organ nadzorczy oraz osobę której dane dotyczą. Obowiązek notyfikacji organu nadzorczemu nie powstaje tylko wtedy, Continue reading

Więcej...