PUBLIKACJE

Józef Forystek

Zaskarżalność postanowienia sądu drugiej instancji o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 2019, „Palestra” 2023, nr 3

Pobierz

Józef Forystek

Odmowa zwolnienia od opłaty od apelacji. „Rzeczpospolita”, 14 lutego 2023

Pobierz

Józef Forystek

Tymczasowy Zarząd Państwowy jako ośrodek legalizacji pobytu żołnierzy konspiracji niepodległościowej z Podokręgu AK Rzeszów na terenie Górnego Śląska, „UR Journal of Humanities and Social Sciences” 2022, nr 1

Pobierz

Józef Forystek

Eliminacja z obrotu prawnego orzeczeń sądów cywilnych wydanych przeciwko osobom w chwili wniesienia pozwu nieżyjącym. „Transformacje Prawa Prywatnego” 2022, nr 2

Pobierz

Józef Forystek

Nowelizacja administracyjnego postępowania nieważnościowego a kwestia dochodzenia odszkodowania za bezprawie władzy państwowej. "Palestra" 2022, nr 5.

Pobierz

Józef Forystek, Andrzej Wąsowski

Spór o przesłankę „przesiedlenia” toczony podczas prac legislacyjnych nad ustawą zabużańską oraz w aktualnym orzecznictwie, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2022, z. 1

Pobierz

Józef Forystek

Odszkodowanie za wywłaszczenie jako prawo dziedziczne. "Palestra" 2021, nr 12

Pobierz

Józef Forystek

Ochrona praw osób małoletnich w postępowaniu wywłaszczeniowym. „Przegląd Prawa Publicznego” 2021, nr 7-8.

Pobierz

Józef Forystek, Andrzej Wąsowski

Własność musi być chroniona. Pozostawione mienie (część 2). „Rzeczpospolita”, 8 czerwca 2021.

Pobierz

Józef Forystek, Andrzej Wąsowski

Rekompensata tylko po powrocie. Pozostawione mienie (część 1). „Rzeczpospolita", 1 czerwca 2021.

Pobierz

Józef Forystek

Skutki jedności stosunku materialnoprawnego (na przykładzie prawa do rekompensaty zabużańskiej), „Państwo i Prawo" 2020, nr 11.

Pobierz

Józef Forystek

Nowe krzywdy Zabużan – aktualne problemy orzecznictwa. „Palestra" 2020, nr 7-8.

Pobierz

Józef Forystek

Wskazanie osoby uprawnionej do rekompensaty zabużańskiej a zasada tempus regit factum – uwagi na marginesie glosy Anny Korzeniewskiej-Lasoty do wyroku NSA z 24 września 2019 r., I OSK 2808/17, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2020, z. 6

Pobierz

Józef Forystek

Waloryzacja przedwojennych zobowiązań pieniężnych a sprawa przeliczania hipotek i kapitałów zakładowych spółek handlowych. 
„Rejent" 2020, nr 5.

Pobierz

Przemysław Biedrawa

Reprezentacja stowarzyszenia zwykłego. „Przegląd Prawa Handlowego" 2019, nr 11.

Pobierz

Józef Forystek

Kredyty frankowe: zwrot świadczeń a nie ich rozliczenie. „Rzeczpospolita" 20 listopada 2019.

Pobierz

Józef Forystek

Rzeczoznawcy będą dokonywać wyceny roszczeń frankowiczów. „Wycena w praktyce" 2019, nr 4.

Pobierz

Józef Forystek

Odpowiedzialność deliktowa za zaniechanie wydania decyzji administracyjnej. „Palestra" 2017, nr 5.

Pobierz

Józef Forystek

Adwokaci w podziemnym wymiarze sprawiedliwości Podokręgu AK Rzeszów. „Palestra" 2016, nr 16.

Pobierz

Józef Forystek, Agnieszka Wojciechowska

Państwo zabierze ojcowiznę polskim rolnikom. „Rzeczpospolita", 4 luty 2016.

Pobierz

Józef Forystek

Glosa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r. (sygn. akt P 6/13). „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2016, nr 3.

Pobierz

Józef Forystek

Problem dla inwestorów. „Dziennik Gazeta Prawna", 29 kwietnia 2015.

Pobierz

Przemysław Biedrawa

Możliwość stwierdzenia nieważności umowy spółki z o.o. na podstawie art. 58 KC po upływie pięciu lat od rejestracji spółki. „Monitor Prawniczy" 2014, nr 6.

Pobierz

Przemysław Biedrawa

Przedmiot zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy w postępowaniu upadłościowym wobec emitentów obligacji jako osobna masa upadłości. „Monitor Prawniczy" 2012, nr 20.

Pobierz

Józef Forystek

Dochodzenie roszczeń reprywatyzacyjnych w orzecznictwie, „Monitor Prawniczy" 2011, nr 21.

Pobierz

Józef Forystek

Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa w sprawach reprywatyzacyjnych. „Transformacje Prawa Prywatnego" 2011, nr 3.

Pobierz

Józef Forystek

Dekret o gruntach warszawskich. „MIDA- Magazyn dla Prawników" 2011, nr 2.

Pobierz

Józef Forystek

Coraz trudniej dochodzić roszczeń zabużańskich. „Dziennik Gazeta Prawna" 14 luty 2011.

Pobierz

Józef Forystek

Co dalej z dekretem o reformie rolnej. „Rzeczpospolita" 8-9 stycznia 2011.

Pobierz

Józef Forystek

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2009r., III CSK 30/09. „Rejent" 2010, nr 6.

Pobierz

Józef Forystek

Glosa do postanowienia TK z 1 marca 2010 r. – P 107.08. „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2010, nr 3.

Pobierz

Józef Forystek

Glosa. Grunty warszawskie – oddanie gruntu zamiennego w użytkowanie wieczyste. „Monitor Prawniczy" 2010, nr 13.

Pobierz

Józef Forystek, Adam Starczewski

Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie za szkody spowodowane bezprawną decyzją administracyjną (Krytyczne uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego z 9 lipca 2009 r., III CZP 47/09). „Przegląd Sądowy" 2010, nr 4.

Pobierz

Józef Forystek

Problematyka nieruchomości zamiennych w dekrecie o gruntach warszawskich, „Rejent" 2010, nr 12.

Pobierz

Agata Adamczyk

Sąd zagraniczny może ogłosić upadłość polskiej spółki. „Rzeczpospolita" 26 marca 2009.

Pobierz

Agata Adamczyk

Pułapki w umowach handlowych zawieranych z kontrahentem zagranicznym. „Gazeta Prawna" 31 marca 2009.

Pobierz

Agata Adamczyk

Kiedy małżonek dłużnika-przedsiębiorcy odpowiada za jego długi. „Gazeta Prawna" 30 czerwca 2009.

Pobierz

Łukasz Gładki

Wniesienie wkładów przez akcjonariusza do spółki komandytowo-akcyjnej przed jej rejestracją. „Prawo Spółek" 2009, nr 9.

Pobierz

Agata Adamczyk

Prawa ze spółki cywilnej wchodzą do majątku osobistego małżonka-wspólnika. „Gazeta Prawna" 21 lipca 2009.

Pobierz

Józef Forystek

Przedwojenne hipoteki a reprywatyzacja. „Rzeczpospolita" 11 sierpnia 2009.

Pobierz

Józef Forystek

Upaństwowiony majątek, ale nie spółki. „Rzeczpospolita" 17 września 2009.

Pobierz

Agata Adamczyk

Sytuacja wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo w transgranicznym postępowaniu upadłościowym. „Przegląd Prawa Handlowego" 2009, nr 5.

Pobierz

Anna Józefiak

Wykonanie nieformalnej umowy darowizny. „Przegląd Sądowy" 2007.

Pobierz

Józef Forystek

Walka zabużan o swoje. „Rzeczpospolita" 15 września 2003.

Pobierz

Józef Forystek

Bezprawie legislacyjne jako źródło szkody. „Rzeczpospolita" 9 czerwca 2003.

Pobierz

Józef Forystek

Nieakt (Actum non existens) w demokratycznym państwie prawa Transformacje. „Prawa Prywatnego" 2001, nr 2.

Pobierz

Józef Forystek

Kij w mrowisko. Czy dekret PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej jest niekonstytucyjny. „Rzeczpospolita" 31 lipca 2000.

Pobierz

Marek Forystek

Osierocone zobowiązania - Kto zapłaci wierzycielom publicznych zakładów opieki zdrowotnej i aptekarzom. „Rzeczpospolita", 3 kwietnia 1999.

Pobierz

Józef Forystek

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 1986 roku, I CR 378/86. „Nowe Prawo" 1990, nr 6.

Pobierz

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (22) 89 09 630
tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (17) 22 42 102