Praca w Anglii i w Polsce – kolizja systemów ubezpieczeń społecznych

Mimo iż od 2017 roku liczba Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, jak i podróżującym tam okresowo w celach zarobkowych, stopniowo maleje, co ma głównie związek z brexitem oraz epidemią COVID-19, częstym problemem, na jaki napotykają obywatele Rzeczypospolitej Polskiej po powrocie do kraju, stanowi konieczność pokrycia należności z zakresu ubezpieczeń społecznych wymaganych przez Zakład Continue reading

Więcej...

Kto musi wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych?

Przepisy RODO wprowadziły do polskiego systemu prawnego instytucję Inspektora Ochrony Danych (IOD), który zastąpił dawnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), którego wyznaczenie w Polsce było fakultatywne. Obecnie wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych (IOD) z zasady nie zawsze jest obligatoryjne, poza trzema przypadkami określonymi w art. Continue reading

Więcej...

Zmiany dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Słowa kluczowe: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, CRBR, nowelizacja

 

Dnie 31 października 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: „ustawa”), która wprowadziła istotne zmiany do regulacji odnoszących się do Centralnego Rejestru Continue reading

Więcej...

Ochrona sygnalistów (whistleblowers) w polskim porządku prawnym

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. sygnalistów) zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy do dnia 17 grudnia 2021 roku. To oznacza, Continue reading

Więcej...

Obniżenie czynszu najmu w dobie koronawirusa

Pandemia COVID-19 jest źródłem wielu negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców. W dobie kryzysu spowodowanego koronawirusem, przedsiębiorcy starają się ograniczać do niezbędnego minimum koszty związane z prowadzeniem bieżącej działalności operacyjnej. Jednym ze sposobów na zabezpieczenie interesu przedsiębiorcy w tej trudnej sytuacji jest obniżenie kosztów najmu pomieszczeń wykorzystywanych do prowadzenia Continue reading

Więcej...

14 maja 2020 roku upływa termin zgłaszania roszczeń o zwrot nieruchomości wywłaszczonych w PRL

Już 14 maja 2020 roku upływa termin na złożenie stosownego wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, od wywłaszczenia której minęło 20 lat. O zwrot ubiegać się mogą właściciele nieruchomości lub ich następcy prawni, w przypadku gdy wywłaszczona nieruchomość, również w części lub udziale w tej części, stała się zbędna na cel Continue reading

Więcej...

Obszar oddziaływania inwestycji – kto jest stroną w postępowaniu o pozwolenie na budowę?

Aby prawidłowo ustalić krąg stron postępowania o pozwolenie na budowę należy odnieść się do przepisów ustawy Prawo budowane. Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze Continue reading

Więcej...

Tylko 12 miesięcy na zgłoszenie roszczenia o zwrot nieruchomości wywłaszczonej w roku 2000 lub wcześniej. Przywrócenie terminu na zwrot nieruchomości w przypadku odmowy zwrotu części lub udziału w nieruchomości lub odmowy zwrotu nieruchomości wywłaszczonej na podstawie umowy

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (druk Sejmowy nr 3108) zmianie podlegać ma jej art. 136, zgodnie z którym poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli zmienia się cel wywłaszczenia Continue reading

Więcej...

Statio fisci Skarbu Państwa odpowiedzialne odszkodowawczo w przypadku uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę w związku z wcześniejszym uchyleniem decyzji o warunkach zabudowy, w przypadku rozpoczęcia realizacji inwestycji

Prawomocna decyzja o warunkach zabudowy stanowi podstawę do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Zaskarżenie decyzji o warunkach zabudowy do WSA nie wstrzymuje wykonalności decyzji o warunkach zabudowy, w związku z czym możliwa jest sytuacja w której po uzyskaniu waloru ostateczności decyzji o warunkach zabudowy inwestor występuje o wydanie pozwolenia na budowę, a następnie – po uprawomocnieniu Continue reading

Więcej...