Zabezpieczenie w sprawie umowy frankowej Banku Zachodniego WBK S.A. (obecnie Santander).

Z przyjemnością informujemy o kolejnym zabezpieczeniu uzyskanym w sprawie „frankowej”. Tym razem Sąd Okręgowy w Warszawie, uznając zawarte w pozwie roszczenie o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej za uprawdopodobnione, uwzględnił wniosek kancelarii i wstrzymał klientom kancelarii obowiązek płatności rat kredytu Continue reading

Więcej...

Sądowe wstrzymanie płatności rat kredytu frankowego.

Z przyjemnością informujemy o kolejnym zabezpieczeniu uzyskanym w sprawie „frankowej”. Tym razem sąd, uwzględniając w całości wniosek kancelarii, zakazał mBankowi  dokonywania potrąceń rat kredytu z rachunku kredytodawcy na czas procesu. Postanowienie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

Zachęcamy do wszczynania spraw przeciwko bankom, już na etapie postępowania sądowego można Continue reading

Więcej...

Orzeczenie TSUE z 29 kwietnia 2021 r. w sprawie kredytów frankowych (sygn. akt C 19/20)

W dniu 29 kwietnia 2021 r. w sprawie do sygn. akt C-19/20 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie w sprawie kredytów frankowych odpowiadając na cztery pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Pierwsze pytanie dotyczyło kwestii, czy sąd krajowy ma obowiązek stwierdzenia abuzywności postanowienia umownego w przypadku, gdy zostało Continue reading

Więcej...

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2021 roku (III CZP 11/20) w sprawie kredytów frankowych

W dniu 16 lutego 2021 roku Sąd Najwyższy podjął bardzo ważną uchwałę (III CZP 11/20), która ma istotne znaczenie dla dokonywania rozliczeń stron nieważnej umowy kredytu. Uchwała została wydana w odpowiedzi na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie umowy kredytu „frankowego”.

Sąd Najwyższy w sposób Continue reading

Więcej...

Zarzut potrącenia w procesie cywilnym – aspekty praktyczne

Czym jest potrącenie?

 

Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelnością drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być Continue reading

Więcej...

Wejście na NewConnect – przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę akcyjną

W ostatnich latach można zaobserwować ogromny wzrost zainteresowania rynkiem NewConnect zarówno wśród inwestorów, jak i emitentów lub przyszłych emitentów, którzy prowadzą dotychczasową działalność w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek osobowych czy jako przedsiębiorcy wykonujący jednoosobową działalność gospodarczą.

Status spółki publicznej daje szereg wymiernych korzyści takich Continue reading

Więcej...

Zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Niespełna pół roku od momentu rozpoczęcia funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („Rejestr”) pojawił się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, która reguluje funkcjonowanie Rejestru. Na wstępie warto podkreślić, że projekt znajduje się dopiero na początkowym etapie prac legislacyjnych, Continue reading

Więcej...

Ograniczenie (zakaz) prowadzenia działalności niezgodne z Konstytucją RP – kolejny wyrok.

W jednym z poprzednich wpisów opisywaliśmy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, na mocy którego uchylono karę nałożoną na fryzjera w związku z niezastosowaniem się do ograniczeń (zakazów) prowadzenia działalności gospodarczej w związku z COVID-19. W ubiegłym tygodniu poznaliśmy uzasadnienie kolejnego wyroku sądu administracyjnego, w którym również Continue reading

Więcej...

Prawo do zasiłku postojowego a wykładnia sądowa.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zwana dalej “ustawą covidową”, wprowadziła świadczenie postojowe.

Świadczenie postojowe co do zasady stanowi jednorazową wypłatę, która obejmuje wsparcie m.in. osób pracujących na podstawie Continue reading

Więcej...