„TEORIA DWÓCH KONDYKCJI” CZY „TEORIA SALDA” – SĄD NAJWYŻSZY ROZSTRZYGNIE ROZBIEŻNOŚCI W SPRAWACH FRANKOWICZÓW

Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt: V Ca 1552/19) zwrócił się do Sądu Najwyższego z pytaniem o sposób rozliczenia frankowiczów z bankiem w przypadku unieważnienia umowy kredytu indeksowanego, gdy kredytobiorca nie spłacił kwoty nominalnej kredytu i na dzień unieważnienia umowy kwota pozostałego do spłaty kapitału przewyższa kwotę żądaną w pozwie. Sąd Continue reading

Więcej...

Domena a naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy

Na coraz szerszą skalę sprzedaż towarów i usług odbywa się online. Przedsiębiorcy, starając się pozycjonować w wyszukiwarkach swoje sklepy internetowe możliwie jak najwyżej, posługują się atrakcyjnymi nazwami domen. Zdarzają się jednak przypadki, gdy nazwa domeny jest bardzo podobna do domeny, którą posługuje się inny przedsiębiorca. Continue reading

Więcej...

NIE BĘDZIE NOWELIZACJI USTAWY O EMERYTURACH I RENTACH POMIMO WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO, KOBIETOM Z ZANIŻONĄ EMERYTURĄ POZOSTAJE WALKA W SĄDZIE

W dniu 6 marca 2019 Trybunał Konstytucyjny (sygn. P 20/16) uznał za niekonstytucyjny przepis art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17.12.1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 oraz z 2019 poz. 39 dalej jako: „ustawa emerytalna”). Na podstawie tego przepisu Continue reading

Więcej...

Znaczne pakiety akcji a informacja poufna

Jedną z ważniejszych zasad rynku kapitałowego jest przejrzystość struktur akcjonariatu spółek, których akcje dopuszczone zostały do publicznego obrotu. Uregulowania dotyczące znacznych pakietów akcji zapewniają inwestorom bieżące i oparte o jednakowe standardy monitorowanie zmian udziałów przez akcjonariuszy i pozwalają zorientować się w strukturze akcjonariatu emitentów.
W pierwszej kolejności to na inwestorów Continue reading

Więcej...

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ (TSUE) DAJE ZIELONE ŚWIATŁO NA ODFRANKOWIENIE KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

W dniu dzisiejszym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał bardzo korzystny wyrok w sprawie kredytów “frankowych”. Sprawa dotyczy polskiego małżeństwa, które w 2008 roku wzięło kredyt hipoteczny na 40 lat. Bank udzielił im kredytu w złotówkach, ale Continue reading

Więcej...

Rekordowe kary finansowe za działania kartelu producentów ciężarówek. Decyzje Komisji Europejskiej wymierzone w producentów uczestniczących w zmowie cenowej i ich reperkusje prawne. Dochodzenie odszkodowań.

Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 19 lipca 2016 roku (2017/C 108/05) wydanej na podstawie art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej też jako „TFUE”) oraz art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa AT.39824 – Samochody ciężarowe), skierowanej przeciwko przedsiębiorstwom MAN SE, MAN Continue reading

Więcej...

Pomoc de minimis formą rekompensaty za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym

Każdemu przedsiębiorcy, a zwłaszcza takiemu, który dopiero rozpoczyna swoją przygodę z biznesem może przydać się dodatkowy zastrzyk gotówki. Jednym ze sposobów na jego uzyskanie jest możliwość ubiegania się o otrzymanie wsparcia w ramach tzw. pomocy de minimis.

Pomoc de minimis udzielana jest przez władze publiczne, a jej koncepcja Continue reading

Więcej...

Obszar oddziaływania inwestycji – kto jest stroną w postępowaniu o pozwolenie na budowę?

Aby prawidłowo ustalić krąg stron postępowania o pozwolenie na budowę należy odnieść się do przepisów ustawy Prawo budowane. Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze Continue reading

Więcej...