Polityka prywatności

Strona Główna / Wszystkie blogi

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Bardzo korzystna ugoda z bankiem PKO BP S.A.

Kancelaria z przyjemnością informuję, że zakończyła sprawę z  powództwa wytoczonego w imieniu naszych Klientów przeciwko bankowi PKO BP przed Sądem Okręgowym w Kaliszu. Sprawa zakończona została ugodą sądową, na mocy której Klienci uzyskali umorzenie zobowiązania kredytowego wobec banku w wysokości

Więcej »

Ochrona najemcy przed podwyżką czynszu najmu

Przepis art. 685[1] kodeksu cywilnego uprawnia wynajmującego lokal do podwyższenia wysokości czynszu poprzez wypowiedzenie dotychczasowej wysokości czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Takie wypowiedzenie nie wymaga porozumienia stron w zakresie zmiany umowy. Zmiany wysokości czynszu może dokonać

Więcej »

Tokeny mogą być zwolnione z VAT jako środek płatniczy

W ostatnich latach, zapewne dzięki perspektywie ogromnego zysku niezwykle popularne stało się inwestowanie w kryptowaluty.  Na rynku pojawiają się również różnego rodzaju tokeny, które mogą spełniać wiele funkcji a ich ceny sięgają nawet wielu milionów dolarów. Zazwyczaj, analogicznie do kryptowalut,

Więcej »

Problematyka ważności zastrzeżenia kary umownej za zwłokę – Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 09 grudnia 2021 roku (sygn. akt: III CZP 16/21) w zakresie wykładni art. 483 § 1 k.c.

W umowach zawieranych w obrocie gospodarczym jej strony zazwyczaj decydują o zamieszczeniu postanowień zastrzegających kary umowne na rzecz jednej lub obu stron. Kara umowna to nic innego jak zobowiązanie do zapłaty określonej kwoty pieniężnej w razie niewykonania bądź nienależytego wykonania

Więcej »

Pojęciu mobbingu w prawie pracy.

Pojęcie mobbingu zostało zdefiniowane w art. 94 indeks 3 Kodeksu Pracy. Z treści przywołanego przepisu wynika, że mobbing to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Zachowania te muszą

Więcej »

Zakładanie spółki komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna jest jedną z najmniej popularnych form działalności gospodarczej w Polsce i stanowi rozwiązanie hybrydowe pomiędzy spółką osobową a spółką kapitałową polegające na posiadaniu szerokiej swobody działalności operacyjnej komplementariusza przy pełnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki a odpowiedzialności akcjonariusza ograniczonej do

Więcej »

Renta rodzinna – ważny obowiązek dla studentów

Renta rodzinna przysługuje między innymi dzieciom osoby zmarłej pobierającej świadczenie emerytalne lub uprawnionej do jego pobierania w chwili śmierci. Wysokość świadczenia w zasadzie uzależniona jest od zarobków zmarłego rodzica. ZUS, na wniosek osoby uprawnionej, ustala do jakich świadczeń emerytalno-rentowych zmarły

Więcej »