Polityka prywatności

Strona Główna / Wszystkie blogi

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Art. 49 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jego znaczenie dla właścicieli modyfikujących swoje nieruchomości.

Właściciel budynku chcący wprowadzić w nim różnorakiego rodzaju zmiany powinien zdawać sobie sprawę, iż w znaczącej liczbie przypadków budynek, którego jest właścicielem będzie stanowił egzemplarz utworu w rozumieniu prawa autorskiego. W niniejszym artykule zaznaczonych zostanie kilka najistotniejszych kwestii, o których

Więcej »

Zmiany dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Słowa kluczowe: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, CRBR, nowelizacja   Dnie 31 października 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: „ustawa”), która wprowadziła istotne zmiany do regulacji

Więcej »

Obowiązki członków rad nadzorczych a obowiązki informacyjne.

Członkowie rad nadzorczych spółek publicznych powinni mieć świadomość i pamiętać, że nie tylko zarząd odpowiada za prawidłową realizację obowiązków informacyjnych emitentów. Oczywiście „organ wykonawczy”, jakim jest zarząd, mając do tego odpowiednie narzędzia, procedury i służby, jest pierwszym, który przygotowuje i

Więcej »

Miarkowanie kar umownych a odsetki za opóźnienie

Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara umowna jest sankcją cywilnoprawną, która została przewidziana na wypadek naruszenia więzi obligacyjnej przez dłużnika. W razie niewykonania lub

Więcej »

Uzyskanie zabezpieczenie w sprawie Frankowej.

Kolejna dobra wiadomość na koniec wakacji! Miło nam poinformować o kolejnym uzyskanym zabezpieczeniu w sprawie „frankowej”. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, postanowieniem z dnia 05 sierpnia 2021 r. wydanym w sprawie toczącej się z powództwa naszego klienta przeciwko

Więcej »

Ochrona sygnalistów (whistleblowers) w polskim porządku prawnym

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. sygnalistów) zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy do dnia

Więcej »

Nieważność kredytu złotowego

Zarzut nieważności jest uwzględniany także w stosunku do umów kredytu hipotecznego, wobec których nie ma żadnych wątpliwości, że są kredytami udzielonymi i spłacanymi w polskich złotych. Dotychczas mogło się wydawać, że zarzut ten dotyczy wyłącznie kredytów frankowych i umów indeksowych

Więcej »

Termin posiedzenia całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego

Informujemy, że wyznaczony został termin posiedzenia całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego dla rozpoznania wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2021 r. o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów prawa w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.   Posiedzenie

Więcej »