Odszkodowania za zakażenie wirusem SARS-CoV2

I.
Zawinione zakażenia koronawirusem SARS-COV2

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej informacji o zakażeniach koronawirusem spowodowanych nieumyślnym, ale zawinionym działaniem różnego rodzaju służb publicznych, w tym publicznej służby zdrowia, służb mundurowych lub też administracji państwowej (np. sprawa Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy – 64 zakażonych; Continue reading

Więcej...

Kary za łamanie ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa

Specustawa określana mianem Tarczy Antykryzysowej pozwoliła, zgodnie z art. 15zzzn. 1 na nałożenie przez właściwy organ lub wynikającego z przepisów prawa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny kary pieniężnej w wysokości do 30 000 zł, w drodze decyzji administracyjnej. Kara pieniężna za złamanie domowej kwarantanny, często określana też mianem kwarantanny Continue reading

Więcej...

Zmiana terminów dotyczących sprawozdań finansowych w związku z epidemią koronawirusa.

Marcowe wprowadzenie w Polsce stanu epidemii COVID – 19 wykreowało potrzebę odroczenia
w czasie licznych obowiązków leżących po stronie przedsiębiorców, w tym obowiązków podatkowych, księgowych, czy wobec ZUS, a których ustawowy termin wykonania przypadałby właśnie w tym okresie. Przyjęte przez Rząd rozwiązania „antykryzysowe” mają w założeniu pomóc w tym Continue reading

Więcej...

Obniżenie czynszu najmu w dobie koronawirusa

Pandemia COVID-19 jest źródłem wielu negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców. W dobie kryzysu spowodowanego koronawirusem, przedsiębiorcy starają się ograniczać do niezbędnego minimum koszty związane z prowadzeniem bieżącej działalności operacyjnej. Jednym ze sposobów na zabezpieczenie interesu przedsiębiorcy w tej trudnej sytuacji jest obniżenie kosztów najmu pomieszczeń wykorzystywanych do prowadzenia Continue reading

Więcej...

Koronawirus a ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Wprowadzenie stanu epidemii, spowodowało coraz częstsze zadawanie sobie pytań przez przedsiębiorców, na temat działań jakie mogą podjąć w celu zminimalizowania skutków kryzysu. Jednym z rozwiązań jest skorzystanie z ulg podatkowych. Zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej, osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą złożyć wniosek m.in. o odroczenie terminu płatności podatku, Continue reading

Więcej...

Obowiązki informacyjne a koronawirus

Polski organ nadzorczy przekazał komunikat, dotyczący zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), związanych z pandemią koronawirusa. Obejmują one w szczególności:

• Ujawnianie informacji rynkowych – Emitenci powinni jak najszybciej ujawnić wszelkie istotne informacje o wpływie koronawirusa COVID-19 na ich fundamentalne parametry, prognozy Continue reading

Więcej...

Pomoc państwa dla firm podczas epidemii koronawirusa

Ministerstwo Finansów ogłosiło na swojej stronie internetowej rozwiązania dla przedsiębiorców, które oferuje w ramach. tzw. tarczy antykryzysowej. Poniżej prezentujemy główne z założeń:

Wsteczne rozliczanie strat podatkowych w PIT i CIT – stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. Będą tak mogły zrobić Continue reading

Więcej...

Czym jest zwolnienie grupowe

Zwolnienie grupowe jest zwolnieniem dużej ilości pracowników z przyczyn niedotyczących pracowników. Najczęściej wiąże się ze złą sytuacją ekonomiczną pracodawcy. Szczegółowa procedura zwolnień grupowych została uregulowana w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z 2003 roku.

Przepisy przywołanej ustawy stosuje się Continue reading

Więcej...

Pandemia a nadzwyczajna zmiana stosunków

W związku z ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemią koronawirusa wywiązywanie się z ciążących na podmiotach gospodarczych zobowiązań umownych uległo znacznemu utrudnieniu. Instytucją, na którą w tej sytuacji warto zwrócić uwagę, jest uregulowana w kodeksie cywilnym klauzula nadzwyczajnej zmiany stosunków (art. 3571 tzw. klauzula rebus sic stantibus). Pozwala Continue reading

Więcej...