NIERUCHOMOŚCI

DUE DILIGENCE

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie i różnorodną praktykę dokonujemy kompleksowej analizy stanu prawnego składników mienia, takich jak nieruchomości, udziały lub akcje spółki, przedsiębiorstwo lub jego część.

W zakresie due diligence nieruchomości, przedmiot tego badania poddajemy gruntownemu audytowi, w ramach którego analizowany jest szereg elementów składających się na charakterystykę prawną danej nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem czynników stwarzających potencjalne ryzyko inwestycyjne. Prowadząc audyt nieruchomości, poddajemy badaniu między innymi:

  • prawidłowość tytułu prawnego do nieruchomości, analizując historię jej nabycia,
  • umowy dotyczące audytowanej nieruchomości, w tym w szczególności umowy najmu bądź dzierżawy,
  • kwestie związane z pozwoleniami na budowę oraz ich zakresem,
  • kwestie związane z ochroną konserwatorską i wynikającymi z niej potencjalnymi ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomości,
  • kwestie związane z istniejącą na nieruchomości infrastrukturą energetyczną, kanalizacyjną, gazową, czy też ciepłowniczą,
  • istnienie roszczeń reprywatyzacyjnych w stosunku do nieruchomości.

Gruntowną analizę przeprowadzamy w stosunku do treści wpisów w księdze wieczystej audytowanej nieruchomości, jak również akt tej księgi wieczystej. W oparciu o dokumenty poddane badaniu oraz stan ujawniony w księdze wieczystej, określane są stosunki własnościowe panujące na nieruchomości, jej dane ewidencyjne, ciężary i ograniczenia ujawnione w stosunku do danej nieruchomości, a także charakterystyka ewentualnych ustanowionych hipotek. Szczegółowej analizie podlegają również dane wynikające z rejestru gruntów.

Raport o stanie prawnym audytowanej nieruchomości sporządzany jest z uwzględnieniem celu, jakiemu służyć ma przeprowadzenie badania due diligence. Z tej perspektywy formułowana jest kompleksowa ocena stanu prawnego nieruchomości, w ramach której zaakcentowane zostają czynniki mające wpływ na dalsze procesy decyzyjne podmiotu zlecającego przeprowadzenie audytu.

Dzięki naszej wszechstronnej praktyce w obszarze due diligence nieruchomości o zróżnicowanej charakterystyce, zapewniamy wnikliwą i dogłębną analizę stanu prawnego, która każdorazowo uwzględnia indywidualną specyfikę zleconego audytu oraz funkcjonalny wymiar prowadzonego badania.

 
ZOBACZ NASZE DOŚWIADCZENIE
 

OSOBY KONTAKTOWE

ADW. MAREK FORYSTEK
tel: +48 (12) 62 80 400

Menu oferta

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (22) 89 09 630
tel: +48 (17) 22 42 102