Polityka prywatności

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

 • prowadzenie kilkuset postępowań administracyjnych dotyczących gruntów warszawskich, wiele odzyskanych nieruchomości tak przed organami administracji, jak i przed sądami administracyjnymi (WSA i NSA) dotyczących gruntów warszawskich (zob. REPRYWATYZACJA);
 • dziesiątki wygranych spraw przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi (WSA i NSA) dotyczących zespołów dworsko/pałacowo/zamkowo-parkowych;
 • reprezentowanie klientów w sprawach o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyn gry;
 • reprezentowanie Klientów przed Komisją Europejską w toku zgłaszania uwag w związku z zainicjowaną przez Państwo Polskie procedurą notyfikacyjną przepisów technicznych Ustawy o grach hazardowych;
 • reprezentowanie Klientów przed organami administracji i sadami administracyjnymi (w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym) w sprawach dotyczących polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska;
 • kilkumilionowa wygrana i ustanowienie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym nowej linii orzeczniczej w sprawach dotyczących administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie prawa ochrony środowiska;
 • reprezentowanie Klientów w sprawach dotyczących stosowania Konkordatu w postępowaniach budowlanych;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach związanych z nabywaniem przez PKP nieruchomości stanowiących fragmenty linii kolejowych;
 • precedensowe wygrane przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach o stwierdzenie nieważności uchwał i innych aktów organów jednostek samorządu terytorialnego wydanych z naruszeniem Konstytucji;
 • precedensowa wygrana i ustanowienie nowej linii orzeczniczej w sprawie dotyczącej rekompensaty zabużańskiej za nieruchomości znacjonalizowane przez ZSRR;
 • reprezentowanie Klientów w licznych sprawach związanych ze stosowaniem przepisów prawa ochrony środowiska, ochrony przyrody i prawa wodnego w procesie budowlanym;
 • reprezentowanie Klientów przed organami administracji, sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym w kilkudziesięciu sprawach dotyczących odmowy stosowania przepisów ustawy o grach hazardowych w związku z zaniechaniem jej notyfikacji Komisji Europejskiej;
 • reprezentacja przed Urzędem Regulacji Energetyki w związku w wykonywaniem umów o dostawę energii.